top of page

A REJTÉLY FELTÁRÁSA

Mi az Egy Új Ember és miért fontos?

Egyszerűen fogalmazva, ez egy házasság a zsidó és a pogány nép között Jézus testében. Tehát hogyan működik ez és hogyan befolyásolja mai hitéletünket?

Efézusiakhoz irt levél 2:13-18

"Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által. Mert Ő a mi békességünk, ki egygyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat, Az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, békességet szerezvén; És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést. És eljövén, békességet hirdetett néktek, a távol valóknak és a közel valóknak. Mert Ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához."

MI AZ EGY ÚJ EMBER, ÉS MIÉRT SZÁMIT?

Köszönetet kell mondanunk Pál apostolnak az „egy új ember” szavakért, amelyeket fentebb láthatunk az Efezusiak 2. fejezetében. Ez az egyetlen ige a Szentírásban, ezért tovább kell kutatnunk, hogy megértsük, mire utal Pál. Elsősorban Pál apostolnak a pogányok felé volt elhívása (Róma 11:13). Ez arról árulkodik, hogy azzal küzd, hogy a pogány nemzetek hogyan illeszkednek be az üdvösség jó hírét hirdetve Júdeától és Samáriától a föld végéig. A Zsidó Szentírás  zsidó története, amely egy zsidó családban született zsidó Messiást jósol, aki Izrael területén utazva és tanítva élte életét, drámai fordulatot vesz, amikor nemcsak a zsidó nép bűnei miatt halt meg a kereszten. hanem az egész világért. Annak érdekében, hogy jobban megismerhessük, mit ért Pál „egy új ember” alatt zsidók és pogányok számára, ezt a kifejezést szóról szóra fogjuk vizsgálni.

 

EGY

Az „egy” szó nagy jelentőséget hordoz a Bibliában, mivel magát Istent jellemzi. Mózes 5. könyve 6: 4 „Halld, Izrael: Az Úr, a mi Istenünk, az Úr egy!” A Szentírás feltárja, hogy Isten egysége Atya, Fiú és Szent Szellem összetett egység (Máté 28:19). Ugyanazt a szót, amelyet a Mózes 6. fejezetében használnak, az 1Mózes 2:24 is használja: „Ezért az ember elhagyja apját és anyját, és feleségéhez ragaszkodik, és egy testté válnak”. Férfi és nő, két nagyon különböző entitás a házasságban „egy testté” válik. Jézus / Jeshua maga használta az egyik szót annak az egységnek a leírására, amelyért imádkozott, hogy hívei eggyek legyenek.

János Evangéliuma 17:20-23 

“De nemcsak ő érettök könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédökre hisznek majd én bennem; Hogy mindnyájan egyek legyenek; amint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhigyje a világ, hogy te küldtél engem. És én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk.Én ő bennök, és te én bennem: hogy tökéletesen egygyé legyenek, és hogy  megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél."

Pál mint eredményes tudós egyértelműen hivatkozik az egy szó ezen megértésére, és arra használja, hogy rámutasson azon  keresztül a zsidó és pogány Messiásban meglévő egységre. Pál világossá teszi Jézus / Jeshua minden követője előtt, hogy legyenek zsidók vagy pogányok, férfiak vagy nők, Őbenne egyek vagyunk. Ez a megértés létfontosságú számunkra az Egy Új Ember: Hálózatban. Elhívásunk szerint ezt az igazságot hirdetjük és valósítjuk meg napjainkban azáltal, hogy zsidó és pogány vezetőket hívunk össze a Messiás Testébe.

ÚJ​

A Szentírásban az új jelenthet, teljesen újat, amint még soha nem láthattunk, vagy jelenthet újat, mint megújult és helyreállított. Itt a Szentírás „most és még nem” -ével viaskodunk. 2 Kor. 5:17 „Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés; a régiek elmúltak; íme, újjá lett minden ”. Amit a Szentírás mond nekünk, az a bennünk működő erő mértéke. Mégis tapasztalatból tudjuk azt is, hogy nem vagyunk teljesen más ember, mint megmentérésünk előtt voltunk. Ugyanaz a személy vagyunk, de egy megújult és átalakított verzió, akit Isten terveibe és céljaiba beilleszkedünk.

Ezért fontos, ha megvizsgáljuk az új összetevőket. Az egy új ember zsidókból és pogányokból áll, és ha ezek az összetevők elveszítik eredeti karakterüket az újjá válás során, akkor már nem használhatjuk ezeket az identitásokat. A probléma, ha ez így van,  akkor a Biblia nagy része  semmis és nem releváns, mivel olyan zsidó népről beszél, amely már nem létezik Isten szemében. Ez természetesen soha nem történhet meg mivel Jeremiás könyve beszél arról, hogy csak akkor, ha a Nap és a Hold nem jelenik meg, Izrael megszűnik örökké nemzet lenni Isten előtt (Jeremiás 31: 35-36). Ez a vers és még sokan mások kizárják, hogy Isten már nem ismeri el a zsidó népet egyedülállónak és elkülönültnek a föld többi népétől. Amit tehát itt nézünk, az az, hogy a zsidó és a pogány megújul és átalakul Isten terveinek és céljainak teljességére.

EMBER

Az végső szó jelentése a legegyenesebb. Az ember nem jelenti az egyedülálló férfit , hanem valójában sokkal tágabbat, az emberiséget jelenti. A görög anthrōpos szóbol jutunk el az antropológiához  (az emberek és az emberi viselkedést tanulmányozza). Az anthrōpos az egész emberiséget, férfit és nőt is jelenti a föld minden nemzetében. Ez valóban izgalmas, mivel azt mondja nekünk, hogy az egy új ember Isten hatalma az egész emberiség egyesítésére és megújítására. Egyetlen sarkot sem hagynak érintetlenül Isten tervei és céljai az egy új emberben, ami azt jelenti, hogy mindenki számára fontos, aki arra törekszik, hogy Isten eljövendő Királyságát és az Ő akaratát a földön, mint a mennyben véghezvigye.

EGY ÚJ EMBER A ZSIDÓ ÉS A POGÁNY HÁZASSÁGA JÉZUS/YESHUA TESTÉBEN A KERESZTEN

Amint fentebb láttuk, egy új ember "egy" beszél arról az egységről, amelyet a házasságban látunk, amikor két nagyon különböző entitás eggyé válik. Ennek megvalósítására a hatalom a kereszt, amint azt az Ef. 2. fejezetének 16. versében látunk. A következő fejezetben Pál erről az eseményről mint leleplezett rejtélyről beszél.

Efézusiakhoz írt levél 3:1-6

"Ezért vagyok én, Pál, a Krisztusnak foglya ti érettetek, a pogányokért, ha ugyan hallottátok Isten kegyelmének rendelkezését, melyet nékem adott a ti érdeketekben, hogy tudniillik kijelentés útján ismertette meg velem a titkot, aszerint, amint az elébb megírám röviden, melynek olvasásából megérthetitek, hogy micsoda az én értelmem a Krisztus titka felől, amely egyéb időkben meg nem ismertettetett az emberek fiaival úgy, ahogy most kijelentetett az Ő szent apostolainak és prófétáinak a Lélek által, hogy tudniillik a pogányok örökös társak és egyugyanazon test tagjai és részesei az ő ígéretének a Krisztus Jézusban az evangyéliom által."

Mint tudjuk ApCsel 11-ből, amikor Péter visszatért Kornélius házából, a tanítványok először nem értették a pogányok befogadását Izrael községébe. ApCsel 11:18 „Ezeknek hallatára aztán megnyugovának és dicsőítik az Istent, mondván: „Eszerint hát a pogányoknak is adott Isten megtérést az életre”. Ez csodálatos számunkra 2000 évvel később, amikor a Messiás Testének túlnyomó többsége pogány. Még csodálatosabb, hogy Jézus követői nem voltak felkészülve az eseményeknek erre a fordulatára, figyelembe véve azt a sok próféciát, amely kijelenti a pogányok megtérését a Messiáshoz (Ézs 2: 2,49: 6. et all). Amint azt fentebb láthattuk az Efezusiakhoz irt levél 3 elején, maga Isten veszi át a vezetést abban, hogy ezt a kinyilatkoztatást Pálhoz juttassa, hogy Ő továbbítani tudja a pogányoknak. Pálnak egyedülálló feladata az, hogy áthidalja a szakadékot a zsidó nép és az Isten tervének megértése között eddig a pillanatig, és ez a kinyilatkoztatás meg fogja változtatni örök időkre a Messiás Testét. Ennek a bonyolult és nehéz feladatnak a fényében Pál az egyetlen szakértő, akit Isten apostolnak hívott el. Teljes rabbinikus végzettséggel rendelkezett korának legkiválóbb és legismertebb rabbijainak lábainál tanult. Gazdag volt és születésétől fogva római állampolgár. Kétségtelenül sok nyelven beszélt és írt. Szóval mi volt az, amivel Pál leírta ezt a rejtélyt?

Efézusiakhoz írt levél 3:8-12 

"Nékem, minden szentek között a legeslegkisebbnek adatott ez a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus végére mehetetlen gazdagságát és hogy megvilágosítsam mindeneknek, hogy miképpen rendelkezett Isten ama titok felől, amely elrejtetett vala örök időktől fogva az Istenben, aki mindeneket teremtett a Jézus Krisztus által, azért, hogy megismertettessék most a mennybeli fejedelemségekkel és hatalmasságokkal az egyház által az Istennek sokféle bölcsesége, amaz örök eleve-elvégezés szerint, amelyet megcselekedett a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban, akiben van a mi bátorságunk és bizodalommal való menetelünk Istenhez az Ő benne való hit által."

 

Pál a közösség szóval írja le, mi az Egy Új Ember rejtélye. Ez a görög szó "koinonia", amely közösség, társulás, vagy közös részvételt jelent. Isten összehozta a zsidókat és a pogányokat egy szoros közösségben, ahol együtt dolgozunk, és így „mindenki meglátja, mi a közösség”. Ezenkívül Pál elmondja nekünk a titokzatosság közösségét, amely az egy új ember, amelyet az egyháznak ki kell hirdetnie a mennyei fejedelmeknek és hatalmaknak. Pál ötször használja ezt a „mennyei helyek” kifejezést az efezusiaknál, és nagyon fontos megérteni egy új ember jelentőségét. A Filippi 3: 5 elmondja, hogy Pál farizeus volt, és az ApCsel 23: 8 azt mondja, hogy tanították a halottak feltámadását, valamint az angyalok és szellemek létét, ahogy Jézus tette. Amikor mennyei helyekről beszél, Pál arra a szellemi területre utal, ahol angyalok és démonok laknak. Az Efezusiakhoz írt levél 6. része azt mondja nekünk, hogy „nem a hús és a vér ellen harcolunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmak ellen, a kor sötétségének uralkodói ellen, a gonoszság szellemi seregei ellen a mennyei helyeken” (Ef 6:12). Az efezusbeliek első fejezetéből tudjuk, hogy a „mennyei helyek” az a hely, ahol Isten trónja nyugszik, „amelyet megmutatott a Krisztusban, amikor feltámasztotta őt a halálból, és  ültette őt a maga jobbjára a mennyekben, felül minden fejedelemségen,  és hatalomasságon és erőn és uraságon, és minden néven, melyen neveztetik, nemcsak ezen a világon, hanem a következendőben is "(Efézusiakhoz 1: 20–21).

Amkor Pál azt mondja, hogy az a közösség, ami a zsidókat és a pogányokat Egy emberben egyesíti, ezzel kijelenti Isten szuverenitását a mennyei helyek  fejedelmeinek és hatalmainak, rendkívül fontos az Egy Új Ember: Hálózat számára. Ez a bibliai megbízásunk, hogy összegyűjtsük és kinyilvánítsuk egységünket egyetlen új emberként.

TEHÁT HOGYAN MŰKÖDIK AZ EGY ÚJ EMBER ÉS HOGYAN BEFOLYÁSOLJA A MI  HLTÉLETÜNKET?

Az Egy Új Ember számára: A hálózat összegyűjtése létfontosságú része annak, amit csinálunk. Itt válik testté a rejtély közössége, amikor a zsidó leül a pogány mellé, kávét iszik és beszélget. Annak ellenére, hogy Pál ezt vallotta az efezusiakhoz írt levélben, néhány rövid évszázad alatt a zsidó és a pogány teljesen elidegenedett egymástól az egyházban. A hívő zsidók elvesztették identitásukat és beolvadtak a pogány nemzetekbe. A hitetlen zsidókat pedig többször megtámadták és bántalmazták, aminek következtében helyről helyre üldözték zsidó társaik. Isten mégis hű volt szavához, és a zsidó népet soha nem irtották ki. A zsidó és a pogány közötti különbségtétel továbbra is nagyon fontos, mivel ez a globális áldás és ébredés kapuja. A zsidó és a pogány kölcsönösen előnyös módon kapcsolódnak egymáshoz. Ami áldás a zsidó népre, az áldást jelent a pogány népre is, és ez fordítva is érvényes. Az alapja ennek a a kölcsönös kapcsolatnak Ábrahám elhívásában található, aki a zsidó nemzet Atyja. 1Móz 12: 3 „És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz megátkozom azt, És megáldatnak bennetek a föld minden nemzetségei”. Pál ezt kibővíti a Róma 11-ben, és azt mondja nekünk: „ha pedig az ő esetük világnak gazdagsága, és az ő veszteségük a pogányok gazdagsága, mennyivel inkább az ő teljességük!” (v12). A zsidó nép teljességének elérésekor a pogányok gazdag áldásra számíthatnak. Ugyanez vonatkozik a zsidó népre, amiről a későbbiekben egy kicsit tovább olvasunk.

     

Rómaiakhoz írt levél 11:25-26  

"Mert nem akarom, hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, hogy magatokat el ne higyjétek, hogy a megkeményedés Izráelre nézve csak részben történt, ameddig a pogányok teljessége bemegyen. És így az egész Izráel megtartatik, amint meg van írva: Eljő Sionból a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a gonoszságokat."

Egymás megáldása és bátorítása teljességünk elérése érdekében megfelelő áldást jelent egymásra. Az új emberként való találkozás és közösség egy olyan áldást és biztatást hoz, amely erőteljesen kijelenti Isten terveinek teljességét a Szentírásban. Ez az Egy Új Ember: Hálózat célja. Összegyűlni és együtt állni, kijelentve Isten szavának hű szuverenitását!

bottom of page